Lajme

Vërtetohet dënimin me 3 vjet e 6 muaj burgim kundër Gani Gecit për vrasjen e Ruzhdi Shaqirit

Gjykata e Apelit ka vërtetuar dënimin me 3 vite e 6 muaj burgim për ish-deputetin e Kuvendit të Kosovës, Gani Geci, i akuzuar për vrasjen e Ruzhdi Shaqirit në gusht të vitit 2014.

Sipas aktgjykimit të shpallur më 4 qershor 2021, nga Gjykata Themelore në Mitrovicë, Geci u dënua me 3 vite burgim për vrasje të kryer në gjendje të tronditjes së fortë mendore, kurse me 10 muaj burgim për armëmbajtje pa leje. Ndaj tij, u shqiptua dënimi unik prej 3 vite e 6 muaj burgim efektiv, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Kundër këtij aktgjykimi, ankesë në Gjykatën e Apelit kishin parashtruar Prokuroria Themelore në Mitrovicë, përfaqësuesi i palës së dëmtuar Sokol Dobruna dhe i akuzuari Gani Geci me avokatin e tij Ndrec Dodaj.

Prokuroria Themelore në Mitrovicë, kishte propozuar që lënda të kthehet në rigjykim ose të ndryshohet sa i përket pikës 1, në anën tjetër i akuzuari Geci dhe avokati i tij Dodaj, kanë propozuar që Geci të lirohet nga vepra penale e vrasjes.

Gjykata e Apelit më 29 shtator 2022, kishte refuzuar ankesat e palëve dhe ka vërtetuar aktgjykimin e shkallës së parë.

“Gjykata e Apelit, analizoi aktgjykimin e ankimuar së bashku me shkresat e lëndës, vlerësoi pretendimet ankimore, dhe sipas detyrës zyrtare, gjeti se aktgjykimi i ankimuar nuk është përfshirë me shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale të parashikuara në dispozitën e nenit 384 par.1 pika 1.12 e lidhur me nenin 370 të KPPRK-së, apo shkelje tjera e të cilët kishin me kushtëzua anulimin e detyrueshme të aktgjykimit”, thuhet në vendimin e Apelit.

Në vendim, thuhet se Gjykata e Apelit ka gjetur si të pabazuar pretendimet e prokurorisë se veprimet e të pandehurit ishin joproporcionale me shkallën e rrezikut të perceptuar.

“Gjykata e Apelit, gjen të pabazuar pretendimin ankimor të Prokurorisë se veprimet e të pandehurit ishin jo proporcionale me shkallën e rrezikut të perceptuar se po i kanosej atij nga veprimet e viktimës, e që do të prodhonin tek i pandehuri gjendjen e rëndë mendore, kjo për faktin se prokuroria përveç bindjes se tyre se ka konsideruar për një gjendje të këtillë, në ankesë nuk potencon se nga cilat provat po vërtetohet ky fakt”, thuhet në vendim.

Po ashtu, Apeli ka gjetur si të pabazuar edhe pretendimin ankimor të të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij se në rastin konkret, kemi të bëjmë me një mbrojtje të nevojshme fiktive apo putative.

“Edhe pse është fakt, që nuk kemi sulm klasik nga ana e viktimës siç parashihet me nenin 12 të KPK-së, por duke pas parasysh të kaluarën e të akuzuarit para dhe pas luftës, plagosja e tij, rreshtimi politik, bashkëpunimi me strukturat dhe kontributi i tij me daljen në sipërfaqe të rastit Bllaca, pastaj provokimi nga viktima rezulton se i akuzuari është ndjerë i rrezikuar për jetë pas ngritjes së viktimës nga karriga dhe vendosjen e dorës së djathtë në brez”, thuhet tutje në vendim.

Sipas këtij vendimi, gjykata e shkallës së parë drejt i ka vlerësuar rrethanat të cilat ndikojnë në caktimin e llojit dhe lartësisë së dënimit, ndërsa nga rrethanat e pretenduara nga mbrojtja, përveç, atyre se i ndjeri ka lënë bashkëshorten me fëmijë, e cila nuk paraqet ndonjë rrethanë të re pas shpalljes së aktgjykimit të ankimuar dhe si tillë nuk është e asaj natyre që do të determinonte një dënim tjetër nga ai i shqiptuar nga gjykata e shkallës së pare.

“Rrethanat tjera të potencuara si rënduese janë ato të cilat janë të inkorporuar në vet veprën penale dhe si të tilla nuk mund të vlerësohen edhe si rrethanat rënduese, ndërsa ato lehtësuese në të cilat thirret mbrojtësi i të akuzuarit dhe vet i akuzuari kanë qenë objekt vlerësimi nga ana e gjykatës së shkallës se parë ku pikërisht si rezultat i rrethanave lehtësues gjykata edhe i ka shqiptuar dënimin për ketë vepre penale, andaj të gjitha këto rrethana sipas vlerësimit të kolegjit penal të kësaj gjykate japin bazë të mjaftueshme që arsyetojnë shqiptimin e dënimit nga gjykata e shkallës së parë si në dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar”, thuhet tutje në vendim.

Ndryshe, Gjykata Themelore në Mitrovicë, me 3 qershor 2016, e kishte dënuar Gani Gecin me 4 vjet e 6 muaj burgim për vrasjen e Ruzhdi Shaqirit.

Geci e kishte pranuar se e ka kryer këtë vrasje, duke thënë se këtë veprim e kishte bërë në vetëmbrojtje, pasi kishte deklaruar se ka qenë i rrezikuar të vritej.