Lajme

Fabrika e Kërpurdhave hap 107 vende të lira pune

107 vende të lira puna janë hapur në fabrikën e kërpudhave të njohur si “Oriental Mushrooms” L.L.C, shkruan Mitropol.

Njoftimi për këtë konkurs është bërë përmes një postimi në rrjetet sociale nga vetë kompania.

Njoftimi i plotë:

KONKURS PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS

Rreth Mabetex Group

Mabetex Group është themeluar në vitin 1991 nga z. Behgjet Pacolli dhe një grup inxhinierësh me përvojë të gjerë në fushën e planifikimit, ndërtimtarisë civile dhe industriale. Grupi me selinë e tij në Lugano është një korporatë globale inxhinierike e klasit botëror dhe një nga liderët botërorë në tregun e ndërtimit, i cili ka filiale në 18 vende dhe me mbi 14 mijë punonjës.

Aktualisht Mabetex Group është kompania amë e disa bizneseve dhe e specializuar në fusha të ndryshme që përfshijnë: ndërtim, sigurime, banka, hotelieri, prodhim industrial, shitje me pakicë, modë dhe prodhimi ushqimit.

Për nevojat e saja për industrinë e prodhimit të ushqimit për farbiken prodhuese për kultivimin e kërpurdhave kultura bujqësore: Eryngii në Fshatin Banullë, Lipjan, ku pjesa më e madhe e vëllimit të prodhuar eksportohet në zonën e BE-së, hap konkurs për plotësimin e 106 pozitave të punës për procesin e prodhimit dhe operacionet tjera ditore të kompanisë me qëllim të arritjes së objektivave të biznesit të përcaktuara nga aksionarët dhe aktet e brendshme, për vendet e punës si në vijim:

Mbikqyrës i Fabrikes, një (1) pozitë
Mbikqyrës i Prodhimit, një (1) pozitë
Mbikqyrës i Sektorit të Korrjes, një (1) pozitë
Mbikqyrës i Paketimit, një (1) pozitë
Mbikqyres i Laboratorit, një (1) pozitë
Teknik të Laboratorit, dy (2) pozita
Përgjegjës i Depos dhe Lëndës së Parë, tre (3) pozita
Puntorë në Sektorin e Prodhimit, Korrjes dhe Paketimit, nëntëdhjetë (90) pozita
Teknik i Elektrikes dhe Mekanikes, një (1) pozitë
Roje Fizike ,pesë (5) pozitaMirëmbajtës, një (1) pozitë
Detyrat dhe Përgjegjësitë e Vendit të Punës për pozitat: Mbikqyrësi Fabrikes; Mbikqyrësi Prodhimit; Mbikqyrësi Sektorit të Korrjes dhe Mbikqyrës i Paketimit

Mbikqyrin operacionet e sektorëve në të cilët janë përgjegjes
Mbikqyrë punën e të punësuarve në kompani dhe bashkëpunon me palet e treta
Nxjerr vendime dhe akte të tjera në përputhje me Statutin e Kompanisë dhe aktet e brendshme
Mbikqyrë shpenzimet buxhetor dhe merr masa korrigjuese për arritjen e planit të biznesit dhe objektivave të zingjirit prodhues
Bene monitorimin e pajtueshmërisë me kërkesat për standardet e sigurisë, cilësisë, koston dhe performancën.
Në përputhje me kërkesat e departamenteve bënë planifikimin e numrit të të punësuarve dhe planifikimin e kostove të stafit dhe shpenzimeve tjera operacionale.
Bënë vlerësimin e punës së punonjësve në përputhje me aktet e brendshme
Vlerëson rreziqet dhe sigurohet se ato monitorohen dhe minimizohen
Vlerëson në baza të rregullta konkurrushmërinë në tregë, mundësitë e zgjerimit dhe trendet e sektorit.
Kryen detyra të tjera sipas udhëzimeve dhe përcaktimeve nga Drejtori Ekzekutiv
Raporton tek Drejtori Ekzekutiv në baza të rregullta.
Përgatitja profesionale & Kushtet e vecanta për pozitat: Mbikqyrësi Fabrikes; Mbikqyrësi Prodhimit; Mbikqyrësi Sektorit të Korrjes dhe Mbikqyrës i Paketimit

Përgatitje superior akademike nga fusha e bujqësisë, ekonomisë, administrim biznesit apo te ngjajshme
Të paktën 2 vite përvojë pune profesionale në sektorin e prodhimit të kërpurdhave
Njohuri të shkelqyra të financave të korporatave dhe menaxhimit të prodhimit dhe njohuri të avancuara të tregut dhe standardeve nga fusha e ushqimit
Njohuri në përdorimin e Microsoft Office
Njohuri të Gjuhës Angleze konsiderohen përparësi
Integritet të lartë profesional dhe etikë
Aftësi të dëshmuara menaxhimi dhe organizimi
Aftësi për punë në grup
Aftësi të shkëlqyeshme komunikuese
Të mos jetë nën hetime
Detyrat dhe Përgjegjësitë e Vendit të Punës për poziten: Mbikqyres i Laboratorit dhe Teknik të Laboratorit

Kryen të gjitha analizat laboratorike sipas procedurave analitike të përshkruar në procedurat e punës.
Bënë kontrollën e prodhimit gjatë pranimit, procesimit dhe mbushjes sipas procedurave të punës .
Kontrollon mostrat e produkteve të fermentuara gjatë procesit të përgatitjes dhe mbushjes sipas procedurave të punës
Nëbazë ditore kontrollohen koncentrimet e reagensave të cilat përdoren për pastrimin e objekteve si dhe kontrollohet higjiena e tyre sipas procedurave të punës.
Bënë vlerësimin e punës së punonjësve nën menaxhim në përputhje me aktet e brendshme
Kryen detyra të tjera sipas udhëzimeve dhe përcaktimeve nga Drejtori Ekzekutiv
Raporton tek Drejtori Ekzekutiv në baza të rregullta.
Përgatitja profesionale & Kushtet e vecanta për poziten Mbikqyresi Laboratorit dhe Teknik të Laboratorit

Përpoziten Mbikqyrës i laboratorit kërkohet pëgatitje akademike të pakten niveli bachelor nga shkencat natyrore kimi, biologji ose të ngjajshme
Për poziten Teknik i Laboratorit kërkohet të pakten shkolla e mesme dhe përvojë punë në fushë të ngjajshme.
Të paktën 2 vite përvojë pune profesionale në sektorin e analizave laboratorike
Njohuri në përdorimin e Microsoft Office

Njohuri të Gjuhës Angleze konsiderohen përparësi
Integritet të lartë profesional dhe etikë
Aftësi të dëshmuara menaxhimi dhe organizimi
Aftësi për punë në grup
Aftësi të shkëlqyeshme komunikuese
Të mos jetë nën hetime
Detyrat dhe Përgjegjësitë e Vendit të Punës për poziten: Përgjegjësi Depos dhe Lëndës së Parë

Është përgjegjës për organizimin e depos në përputhje me procedurat dhe politikat e kompanisë
Mbanë evidenca të sakta dhe të plota të mallit në kopje fizike dhe elektronike dhe ruan të gjitha të dhënat relevantetë mallit;
Bënë pranimin e mallit, kujdeset për mirëmbajtjen dhe bënë shpërndarjen sipas kërkesave;
Vlerëson dhe kujdeset për hapësirën e nevojshme për deponim të mallit dhe përgatit planet e deponimit të mallrave në ardhje;
Përgatit raporte të rregullta për stoqet e mallrave në depo;
Përgatit të gjitha procedurat dhe hapat e nevojshme për asgjësimin e mallrave;
Kryen edhe detyra tjetër në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe
Kryen detyra të tjera sipas udhëzimeve dhe përcaktimeve nga Drejtori Ekzekutiv
Raporton tek Drejtori Ekzekutiv në baza të rregullta.
Përgatitja profesionale & Kushtet e vecanta për poziten: Përgjegjësi Depos dhe Lëndës së Parë

LEXO EDHE: ZYRTARE: Vjen njoftimi nga PDK, ky është kandidati i saj për Skenderaj

Për poziten Zyrtar i Depos kërkohet Njohuri profesionale specifike në fushën përkatëse të punës, të fituar përmes arsimimit dhe trajnimeve bazike; Përgatitja formale akademike niveli bachelor në Financa, Ekonomi apo të ngjajshme konsiderohet përparësi
Aftësi për të kuptuar dhe zbatuar praktikat operative për të përmirësuar efikasitetin;
Njohuri lidhur me procedurat standarde administrative/teknike në një fushë të caktuar;
Aftësi për të punuarme vet-iniciativë në kuadër të planeve dhe procedurave të përcaktuara;
Shkathtësi të mira të komunikimit, përfshirë aftësinë për të dhënë udhëzime dhe përcjellë informata tek të tjerët;
Njohuri në përdorimin e Microsoft Office
Njohuri të Gjuhës Angleze konsiderohen përparësi
Integritet të lartë profesional dhe etikë
Aftësi të dëshmuara menaxhimi dhe organizimi
Aftësi për punë në grup
Aftësi të shkëlqyeshme komunikuese
Të mos jetë nën hetime
Detyrat dhe Përgjegjësitë e Vendit të Punës për poziten: Puntorë në Sektorin e Prodhimit, Korrjes dhe Paketimit

Bashkëpunim i plotë me personelin tjetër të kompanisë, përfshirë në mënyrë të vecantë udhëheqësit e prodhimit, korrjesdhe paketimit
Të monitorojë standardet e produktit dhe të zbatojë programet e kontrollit të cilësisë;
Përgjegjës për pastrimin, mirëmbajtjen, sistemimin e paisjeve dhe makinerisë në fabrikë;
Respektimin e detyrave të punës, diciplinës dhe mbarvajtjes së punës në procesin e prodhimit, korrjes dhe paketimit..
Përzgjedhja e veglave, pajisjeve dhe materialeve të duhura të makinerisë;
Përgjegjës për largimin në kohë të mbetjeve të prodhimit dhe produkteve të gatshme.
Siguron ndjekjen e udhëzimeve për shëndetin dhe sigurinë në punë, përgjegjësi materiale për perdorimin korrekt të paisjeve të punës, kontrollin mbi pajtushmërinë me Sigurinë në punë brenda kufijëve që i delegohen
Si dhe punë të ngjashme që kanë të bëjnë me procesin e punës.
Kryen detyra të tjera sipas udhëzimeve dhe për caktimeve nga Drejtori Ekzekutiv në lidhje me procesin e prodhimit, korrjes dhe paketimit.
Raporton tek Drejtori Ekzekutiv në baza të rregullta.
Përgatitja profesionale & Kushtet e vecanta për poziten: Puntorë në Sektorine Prodhimit, Korrjes dhe Paketimit

Të ketë të kryer shkollën e mesme;
Të jetë i gatshëm për pune ekipore;
E preferueshme të ketë së paku 1 vit përvojë pune profesionale
Fleksibil dhe i përgatitur për tu adaptuar me ndrrimet eventuale
Aftësi për të punuar me vet-iniciativë në kuadër të planeve dhe procedurave të përcaktuara;
Shkathtësi të mira të komunikimit, përfshirë aftësinë për të marrë dhe përcjellë informatatek të tjerët;
Aftësi të shkëlqyeshme komunikuese
Gjendje të shkëlqyeshme fizike
Të mos jetë nën hetime
Detyrat dhe Përgjegjësitë e Vendit të Punës për pozitat: Teknik i Elektrikes dhe Mekanikes, Roje Fizike, dhe Mirëmbajtës

Bashkëpunim i plotë me personelin tjetër të kompanisë, përfshirë në mënyrë të vecantë udhëheqësit
Të mirëmbajë dhe marrë masa për mjetet e punës dhe makinerinë tjeter,
Përgjegjës për sigurinë fizike dhe hapësirave të objektit
Përgjegjës për pastrimin e hapësirave të objektit
Respektimin e detyravetë punës, diciplinësdhe mbarvajtjes së punës
Siguron ndjekjen e udhëzimeve për shëndetin dhe sigurinë në punë, përgjegjësi materiale për perdorimin korrekt të paisjeve të punës, kontrollin mbi pajturshmërinë me Sigurinë në punë brenda kufijëve që i delegohen
Kryen detyra të tjera sipas udhëzimeve dhe përcaktimeve nga Drejtori Ekzekutiv në lidhje me procesin e prodhimit, korrjesdhe paketimit.
Raporton tek Drejtori Ekzekutiv në baza të rregullta.
Përgatitja profesionale & Kushtet e vecanta për pozitat: Tekniki Elektrikes dhe Mekanikes, Roje Fizike dhe Mirëmbajtës

Të ketë të kryer shkollën e mesme; për poziten teknik i elektrikes dhe mekanies, shkolla e mesme profesionale do të konsiderohet përparësi
Të jetë i gatshëm për pune ekipore;
E preferueshme të ketë së paku 1 vit përvojë pune profesionale;
Fleksibil dhe i përgatitur për tu adaptuar me ndrrimet eventuale
Aftësi për të punuarme vet-iniciativë në kuadër të planeve dhe procedurave të përcaktuara;
Shkathtësi të mira të komunikimit, përfshirë aftësinë për të marrë dhe përcjellë informata tek të tjerët;
Aftësi të shkëlqyeshme komunikuese
Gjendje të shkëlqyeshme fizike
Të mos jetë nën hetime
Procedura e Aplikimit

Nëse e konsideroni veten kandidat të përshtatshëm për pozicionet tonë të lirë, ju lutem dërgoni aplikimin tuaj elektronike, duke përfshirë: CV; leter motivuese; të pakten një leter rekomandimi nga punëdhënësi paraprak; dhe certifikaten që nuk jeni nën hetime, në email adresen orientalmushrooms@gmail.com ose në objektin e Fabrikes në Fshatin Banullë, Komuna e Lipjanit cdo ditë nga ora 8:00 deri 16:00. deri më datë: 27 dhjetor 2022. Ju lutemi shënoni titullin e pozicionit në rreshtin e subjektit.

Aplikacionet e dërguara pas datës së mbylljes së konkursit dhe kërkesat e pakompletuara nuk do të pranohen.

Vetem kandidatet e përzgjedhur do të ftohenpër procesin e intervistimit, i cili do të mbahetme dt 5 dhe 6 janar 2023.

Kandidatet e përzgjedhur pritet të fillojnëpunen me dt 16 janar 2023.

Shënim: Mabetex Group është një punëdhënës me mundësi të barabarta. Të drejtë aplikimi kanë të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës të moshës madhore të cilët kanë zotësi të plotë për të vepruar, dhe plotësojnë kriteret e kërkuara me këtë konkurs. Inkurajohen në vecanti gjinia femërore dhe banorët e Komunës së Lipjanit që të aplikojnë.